ПЕРЕДМОВА УКЛАДАЧІВ

Розпочинаємо випуск iнтернет - варiанту Курсу "Сучасної (Реформаторської) фiзики". Iнформацiя подається росiйською мовою з метою полегшення сприйняття ширшою аудиторiєю читачiв, оскiльки, на вiдмiну вiд української, росiйська визнана офiцiйною мовою ООН. Окрiм цього бiльшiсть народiв бувшого СРСР, жителi дiаспори, що являють собою чималий пласт росiйськомовного населення, а також зарубiжнi студенти, якi проходили стажування в Радянському Союзi розмовляють останньою.

Початкову iдею розмiщення всього матерiалу на iнтернет-сторiнцi, за проханням читачiв, зводимо до подання у режимi порцiй, якi будуть розширюватись в тiй мiрi, в якiй буде проходити процес їх засвоєння.

Справа в тому, що, за словами наших респондентiв, їм важко отримати весь матерiал одразу, без засвоєння та обдумування фундаменту, що лежить в основi кожного з блокiв Сучасної фiзики: Гравiтацiйних, Електромагнiтних, Ядерних сил, Слабких взаємодiй, Теплотонових зарядiв.

Пiдкреслюємо наступну обставину. Сучасна описова мова базується на 1) Символi, 2) Спiввiдношеннi символiв, 3) Кiлькостi того та iншого. Кожнiй освiченiй людинi притаманна образнiсть: Класичної фiзики, Релятивiстської механiки, Квантової механiки.

iншими словами, в теперiшнiй час iснує декiлька моделей, якими описуються оточуючi нас явища.

Сучасна (Реформаторська) фiзика є нiщо iнше як черговий крок у новi образи, новi символи, новi кiлькостi. Нова фiзика не тiльки не зменшує попереднi уявлення, а й робить їх значно багатшими, насиченiшими, зрозумiлiшими. i, безперечно, розширює горизонт звичного.

Якщо ретроспективно поглянути на iсторiю людського пiзнання, то можна знайти образи давньогрецьких богiв й примiтивну технiку, в якi свято вiрили й вважали межею думки давнi греки. Можна вiднайти уявлення про електрон як про частку, що обертається навколо атомного ядра, з яких починалася Сучасна фiзика.

Не буде нiчого дивного, якщо через деякий час кварки - кванти - кратностi, прото - ядра, гiпер - густини, про якi буде йти мова у нас, змiняться ще бiльш новими уявленнями та образами.

Скiльки б не знала людина, вона нiколи не буде в станi можливостi адекватно вiдобразити Гiгантськi простори Матерiї, розпростертi на мiльярди свiтових рокiв вiд пiщинки пiд назвою Земля.

В добру путь по безмежному!

Редакцiя.

P.S.: В зв'язку з тим, що оброблявся незнайомий матерiал, можливi вiдхилення при переписуваннi.

Лонг-центр 2012-2015гг.